+ 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. 7 Kailangan din nating mag-ingat sa pagsasalita dahil mananagot tayo kay Jehova sa sinasabi natin at sa paraan ng pagsasabi nito. [2] Bagaman isa lamang napakaikling akdang may dalawampu't limang taludtod at siyang pinakamaiksing sulatin at aklat na nasa Bagong Tipan ng Bibliya, nilalarawan itong natatangi dahil sa angkin nitong katatagan at karangalan. (2 Sam. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 4 When Christ, Who is our life, appears, then you also will appear with Him in [the splendor of His] glory. Ang Sulat ni Hudas o Sulat ni Judas ay aklat sa Bagong Tipan na sinasabing isinulat ni Hudas na kapatid ni Santiago. The Epistle to the Philippians, commonly referred to as Philippians, is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Timothy, and is addressed to the Christian church in Philippi. Ang Mga Gawa ng mga Alagad o Ang Mga Gawa ng mga Apostol ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya.Sinasabing ipinagpapatuloy nito ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama … Philippians 2:3 Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves; (NASB: Lockman). ( 2 Timoteo 3:16 ) Binasa man natin ito mismo sa Bibliya o hindi, dapat na may makakasulatang basehan ang payo natin. 22:28) Wala ray Kristiano ya nanaral ed unibersidad a naimpluensyaan na kanonotan na sayan mundo imbes ya manpamoldi ira ed kanonotan na Dios. 1 Corinthians 3:22, 4:3, 4:5, 4:9, 4:13-14, 5:2; 1 John 2:1, 2:2, 2:14-26, 2:19; 1 Peter 1:5, 1:14, 2:13, 3:6; 1 Thessalonians 3:5; 1 Timothy 6:15; 2 Peter 1:13, 3:15; Colossians 2:11-16, 2:20, 3:2, 4:4, 4:6, 4:13; Ephesians 2:2, 3:11-12; Hebrews 1:4, 2:5, 3:9; John 14:1, 17:20, 20:31; Luke 5:36-38, 5:39, 7:49-50, 8:48-50, 8:50, 9:23-24, 17:19, 18:8, 18:42; Mark 8:34-38, 16:16; Matthew 10:37-39; Revelation 14:12, 22:3; Romans 1:17, 3:16, 8:37, 11:17). } Leave a Reply Cancel reply. Published in: Spiritual. Kung ikaw ay may mga tungkulin sa Kingdom Hall, lubusang tapusin mo iyon. The Glory of God and Why We Sing. Scripture: Colossians 3:12–19. (2 Sam. Mateo 2 - Basaha ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Sinultian - Sugboanon nga Bibliya (CBV) Ilatag ang mga Pamamaraan sa Grupo: Tiyakin kung sino ang mangunguna sa mga pagtitipon, ang oras, ang lugar, at petsa para sa mga sesyon. 16Magalak kayong lagi, 17palagi kayong manalangin, 18at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. bHasStory0 = true; Pag-ibig at Pag-aasawa. Tags: Colosas 3:15. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Read Colosas 3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #5 22:28) Dahil sa pag-aaral sa unibersidad, ang kaisipan ng ilang Kristiyano ay nahubog ng kaisipan ng tao, hindi ng kaisipan ng Diyos. Pinaniniwalaang nasulat ang aklat na ito noong mga 63 A.D. (bagaman 68 A.D. o sa pagitan ng 75 A.D. at 85 A.D. ayon sa iba).Sinasaklawan ng mga pahina nito ang buhat sa pag-akyat ni Hesus sa kalangitan magpahanggang … Binanggit sa Efeso 5:22-33 ang tungkol sa relasyon ng mag-asawa. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble; the day shall declare it because it shall be revealed by fire (1 Corinthians 3:11-12 seq. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 22:28) Dadduma a Kristiano a nageskuela iti unibersidad ti nangtulad iti panagpampanunot ti lubong imbes a ti panagpampanunot ti Dios. Kung tayo ay tinawag upang maging banal (1 Peter 1:16), at kung ang mga ito ay banal na pamantayan para sa mga nakatatanda at mga pinuno, samakatuwid ito'y banal para sa lahat. 7, 8. (2 Sam. Set your minds on things above, not on earthly things. Previous: Isaias 54:10. Mga Taga-Colosas 2. (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga Larawan sa Pabalat Palagiang tinutukoy ang lalaking asawa at babaeng asawa ng isahan." (Gets into inner meaning of baptism), Study the original Hebrew/Greek with qBible. (2) … 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Scripture: Colossians 3:12–19, Colossians 2:13–15. Ang Banal na Kasulatan lamang ang sapat, tiyak at di-maaaring magkamali na tuntunin o pamantayan ng nagliligtas na kaalaman, pananampalataya at pagtalima. The New Jerusalem Bible (NJB) is a Catholic translation of the Bible published in 1985. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many, yet to us there is one God, the Father, of whom are all things, and we in Him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him (1 Corinthians 8:4-6). (Colosas 4:6) Malamang na galing sa Bibliya ang payo. Filipino ; Filipino . The Pauline epistles are the fourteen New Testament books which most Christians think were written by the Apostle Paul.Some of them are the earliest Christian documents. Pagdanas ng Panunumbalik sa Diyos. Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Wika. It has the imprimatur of Cardinal George Basil Hume. Sa katunayan, ito ang ikaanim sa mga liham na isinulat ni San Pablo, na palaging inuuna sa pagkakabanghay dahil sa kahalagahan ng mga nilalaman at paksa: ang kabuuruan ng Kristiyanismo. document.write(sStoryLink0 + "

"); 3:2; 4:17; Mar. ), ed. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Mula sa Salitang Nakasasakit Tungo sa Salitang Nakagagaling “Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila.” —KAWIKAAN 18:21. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Kung ikaw ay may mga tungkulin sa Kingdom Hall, lubusang tapusin mo iyon. Ang Sulat ni Hudas o Sulat ni Judas ay aklat sa Bagong Tipan na sinasabing isinulat ni Hudas na kapatid ni Santiago. Colosas 3:13 1 min read. and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #5 (Colosas 4:6) Malamang na galing sa Bibliya ang payo. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[1]) Apocalipsis 2 - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Wika - Ang Biblia 1905 (You can do that anytime with our language chooser button ). Next: Mateo 6:34. { Be a Peacemaker (PH) Paglakad kasama ni Jesus [Pagkabahala] Paghahanap ng Kapayapaan. 22:28) Ang pipila ka Kristohanon nga mieskuyla sa unibersidad nagsugod sa paghunahuna sama sa mga tawo sa kalibotan imbes sama sa Diyos. Spiritual Fullness in Christ. Colosas 3:15. 2 Timothy chapter 4 KJV (King James Version) 1 I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;. Living as Those Made Alive in Christ - Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Pero kung paanong ang isang tao na ayaw maanod ay kailangang patuloy na lumangoy pasalungat sa agos, dapat din nating patuloy na labanan ang makasalanang hilig na gamitin sa maling paraan ang ating dila. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banalbanal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuankaamuan, ng pagpapahinuhod: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 3:2-4) Kabaliktaran iratan na mapaabeban ugali ya labay na Dios ya ipanengneng na saray lingkor to. Isinalin sa Tagalog ni Bro. 4 So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man. 24:47). Colossians 2:3, NASB: "in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge." 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. John Piper Feb 18, 2007 638 Shares Message. 1:29 1 Thess. 3:12 1 Peter 2:20-21 1 Peter 4:12-16 1 Peter 5:10 Rom. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Hindi natin puwedeng ipilit sa iba ang opinyon natin o gamitin ang teksto para suportahan ang sariling ideya. 3:2-4) Salungat iyan sa pagiging maamo at mapagpakumbaba —mga katangiang gusto ng Diyos para sa mga lingkod niya. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay higit kay sa mga “luklukan, pagsakop, mga pamunuan at mga kapangyarihan” (Colosas 1:16) at higit na malakas kay sa lahat ng mga “pamunuan kapangyarihan sa dakong kataas-taasan” (Efeso 6:12). —Basaen so Colosas 2:4, ... (2 Tim. Kung babasahin ninyo ang Colosas 3:1-25, malalaman ninyo ang kahulugan ng lahat sa Colosas 3:17. Spiritual Thinking Colossians 3:1-3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. 7 Comments 4 Likes ... Colosas 1:28-29 3. Ang Belgic Confession na nilimbag ng Protestant Reformed Church in America (2002) ay isinalin sa wikang tagalog ni Ronald R. Santos gamit Ang Bagong Ang Biblia. PAG-AARAL. Ngunit kailangang ikaw ay maging handa sa mga kapangyarihang mapangdaya ni Satanas na hinuhuwad ang kapangyarihan ng Diyos. Mateo 2 - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Wika - Filipino Banal na Bibliya 1905 1:15; 6:12). 3:2-4) Dagitoy a kualidad ket kasungani ti kinaemma ken kinapakumbaba a maiparparegta kadagiti adipen ti Dios. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. Jul 28, 2019. Feb 18, 2007. (Efeso 6:21, 22; Colosas 4:8, 9) Pero kapag ang karaniwang usap-usapan ay tungkol na sa impormasyong may bahid ng kasinungalingan o nagbubunyag ng pribadong mga bagay sa buhay ng isang tao, maaaring mauwi ito sa nakapipinsalang tsismis. Would you like to choose another language for your user interface? JimLaS 4 months ago ... (Colosas 3:15) Comments. They drank from the spiritual Rock, the Rock was Christ (1 Corinthians 10:4).The head of every man is Christ, the head of Christ is God (1 Corinthians 11:3).As often as ye eat this bread, and drink this cup, proclaim ye the Lord's death till He come (1 Corinthians 11:26).No one can say that Jesus is the Lord but in the Holy Spirit (1 Corinthians 12:3).Ye are the body of Christ, and members in part (1 Corinthians 12:27).Christ was seen by many after the resurrection, and in addition to the apostles by five hundred (1 Corinthians 15:4-7).Christ is the image of God (2 Corinthians 4:4).God who gave the light in our hearts, to the enlightening of the knowledge of the glory of God which is in the face of Jesus Christ (2 Corinthians 4:6).God hath reconciled us to Himself by Jesus Christ (2 Corinthians 5:18-21).Ye know not your own selves, that Jesus Christ is in you (2 Corinthians 13:5). Usigentayo ti maysa a pagarigan no ania ti posible a mapasamak. Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Babasahing Gabay na Ang Mas Mabuti. Pinaniniwalaang nasulat ang aklat na ito noong mga 63 A.D. (bagaman 68 A.D. o sa pagitan ng 75 A.D. at 85 A.D. ayon sa iba).Sinasaklawan ng mga pahina nito ang buhat sa pag-akyat ni Hesus sa kalangitan magpahanggang … (2 Sam. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. 필립비인들에게 보낸 편지, 필립비인들에게 보낸 서간 또는 빌립보서는 신약성경의 11번째 책이다. 4 When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. if(sStoryLink0 != '') Ang Sulat ni Hudas[1] o Sulat ni Judas[2][3] ay aklat sa Bagong Tipan na sinasabing isinulat ni Hudas na kapatid ni Santiago. Colossians 2:3, ESV: "in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge." Praise and Worship: Anyayahan ang … Sapagkat inakdaan ng mga naunang pinuno ng Simbahang Kristiyano, may layunin ang mga sulat na ito na makapagbigay ng mga gabay o patnubay sa gawi kung paano mamuhay bilang tunay na Kristiyano. A Pilipino (Tagalog) Translation of The 1689 Baptist Confession Of Faith KABANATA 1: ANG BANAL NA KASULATAN 1. Ang Sulat sa mga taga-Efeso o Sulat sa mga Efesio ay isang aklat ng mga sulat sa Bagong Tipan ng Bibliya na isinulat ni Apostol San Pablo para sa kalahatan ng Asya Menor na ang Efeso ang gumaganap bilang ulong-lungsod o kabisera at kung saan tatlong taong nangaral si San Pablo, subalit may nagsasaad din na para ito sa mga Kristiyano ng Simbahan o Parokya ng Laodicea. Konsideraen tayo so sakey ya posiblin nagawa no ibaliwala tayo iyan peligro. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Roma 2 - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Wika - Ang Biblia 1905 kaamuanThe word "meek" is used just a handful of times in the Bible, but it is attributed several times to the Lord and is used... Would you like to choose another language for your user interface? 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. Paano makakaapekto sa kaugnayan natin kay Jehova ang mga sinasabi natin? 4 When Christ who is your[ a] life Ang pagsisisi ay isang mahalagang bahagi ng pangangaral ni Jesus tungkol sa kaharian ng Dios (Mat. Ang sulat sa mga taga-Roma o Sulat sa mga Romano ay isa sa mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya, na naglalaman ng isang liham na isinulat ni San Pablong Alagad para sa mga Kristiyanong Romano. 1 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. 3 For [as far as this world is concerned] you have died, and your [new, real] life is hidden with Christ in God. Colossians 2:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 2:3, NIV: "in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge." if(sStoryLink1 != '') (Colosas 1:10; 3:23, 24) Laging isaisip ang gawaing ibinigay sa iyo at sikaping ganapin iyon ng lubusan. Colosas 2:8 - Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation. Search results for 'Colossians 3:1-4' using the 'New American Standard Version'. —Basaha ang Colosas 2:4, ... (2 Tim. Panon ya nayarin … 6 So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, 7 rooted and built up in him, strengthened in the … 2. Ito'y madalas na bahagi ng pangangaral ng unang iglesia (Gawa 2:38' 3:19; 26:20). }, 102 - What Does it Mean to Be Reborn? For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Don’t shuffle along, eyes to the ground, absorbed with the things right in front of you. Paul’s so called second letter to the Corinthians is actually the fourth letter that he wrote to Corinth. 2 And set your minds and keep them set on what is above (the higher things), not on the things that are on the earth. Ang mas malubha pa rito, maaaring humantong ang tsismis sa … Tagalog Bible Verse. Pursue the things over which Christ presides. Read Colosas 3:2 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Colossians 3:2-4 New American Standard Bible (NASB). ... John 15:18-21 John 16:33 Acts 14:22 Phil. (Colosas 4:2-4) 74. b. Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, at pagpupuri. 3:2-4) Kini nga mga kinaiya kaatbang sa lumo, mapaubsanong hiyas nga gusto sa Diyos nga batonan sa iyang mga alagad. ).All are yours; but ye are Christ's; but Christ is God's (1 Corinthians 3:22-23).We know that there is no other God but one. Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. 8:35-39 225. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang saling ito ay para sa kapakinabangan ng Bastion of Truth Reformed Churches in the Philippines (September 2005). Si Atanasio na kalahok sa Unang Konseho ng Nicaea noong 325 CE ay nagsaad na napilitang gumamit ang mga obispo ng terminolohiyang … 16:3 At sa umaga, Ngayo'y uunos: sapagka't mapula at makulimlim ang langit. Pasimula: Magsimula sa panalangin at pagpapakilala. Ye are in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and justice, and sanctification, and redemption; according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord (1 Corinthians 1:30-31).I determined not to know anything among you, save Jesus Christ (1 Corinthians 2:2).For other foundation can no man lay more than that which is laid, which is Jesus Christ. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Set your mind on things that are above, not on things that are on earth. Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. GOD TYPICALLY ALLOWS SUFFERING FOR ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: To … Pagpapahayag ng Pananampalatayang Baptist ng 1689 . —Basaen ti Colosas 2:4, ... (2 Tim. [1] { The Catholic Church and Eastern Christian churches also hold that certain deuterocanonical books and passages are part of the Old Testament canon. Christian mortalism incorporates the belief that the human soul is not naturally immortal and may include the belief that the soul is uncomprehending during the time between bodily death and resurrection, a time known as the intermediate state. Go To 2 Corinthians Index . Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #5 { Book of 2 Corinthians Explained. Kung ikaw ay inatasan na makibahagi sa mga aktibidades sa isang grupo ng Pag-aaral ng Aklat sa Kongregasyon, gampanan mo iyon at kayo’y magpayo at magpatibay-loob sa isa’t-isa. (Colosas 1:10; 3:23, 24) Laging isaisip ang gawaing ibinigay sa iyo at sikaping ganapin iyon ng lubusan. Read Colosas 3:2 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. I. MGA MUNGKAHI PARA SA SAMA-SAMANG . Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sasa mga bagay na nangasa itaas, huwag sasa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Read Colosas 2 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #2. 2 They show many of the beliefs and controversies of Christianity.Many Christians think these letters are very important for theology and ethics.. (Santiago 3:2-4) Bagaman hindi natin lubusang makokontrol ang ating dila, maaari naman nating pasulungin ang paraan ng paggamit natin dito. Ang Mga Gawa ng mga Alagad o Ang Mga Gawa ng mga Apostol ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya.Sinasabing ipinagpapatuloy nito ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. 3 1-2 So if you’re serious about living this new resurrection life with Christ, act like it. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga … (1 Tesalonica 5:16-18) 75. c. 3:2-4 2 Tim. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Maipahahayag natin ang pag-ibig na ito hindi lamang sa pamamagitan ng masigasig na paglilingkod sa Diyos kundi sa pagtalima rin naman sa ‘utos na ito na taglay natin mula sa kaniya, na ang umiibig sa Diyos ay dapat na umibig din sa kaniyang kapatid.’ —1 Juan 4:10, 16, 21; Hebreo 4:12; tingnan din ang 1 Pedro 4:8; Colosas 3:10-14; Efeso 4:15. Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) sa'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. HARDSHIPS, SUFFERING & GOD’S SOVEREIGNTY 4. (1 Timoteo 3:2-4). The New Jerusalem Bible (NJB) has become the most widely used Roman Catholic Bible outside of the United States. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Bago umakayat sa kalangitan si Jesus, ay sinabi niyang "ipangaral ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa" (Luc. Sa katunayan, ito ang ikaanim sa mga liham na isinulat ni San Pablo, na palaging inuuna sa pagkakabanghay dahil sa kahalagahan ng mga nilalaman at paksa: ang kabuuruan ng Kristiyanismo. Marriage: Forgiving and Forbearing. Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Taga-Colosas 3:2. UNANG PAGTITIPON. Amplified: Do nothing from factional motives [through contentiousness, strife, … Greek: meden kat' eritheian mede kata kenodoxian, alla te tapeinophrosune allelous hegoumenoi (PMPMPN) huperechontas (PMPMPA) heauton. 12 + 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. 1:8 2 Tim. document.write(sStoryLink1 + "

"); Ang sulat sa mga taga-Roma o Sulat sa mga Romano ay isa sa mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya, na naglalaman ng isang liham na isinulat ni San Pablong Alagad para sa mga Kristiyanong Romano. } Ang mga sulat ay mga aklat na bahagi ng Bagong Tipan ng Bibliya. Magkilanlan at ilista ang mga magaaral. Bagaman isa lamang napakaikling akdang may dalawampu't limang taludtod at siyang pinakamaiksing sulatin at aklat na nasa Bagong Tipan ng Bibliya, nilalarawan itong natatangi dahil sa angkin nitong katatagan at karangalan. Bagaman isa lamang napakaikling akdang may dalawampu't limang taludtod at siyang pinakamaiksing sulatin at aklat na nasa Bagong Tipan ng Bibliya, nilalarawan itong natatangi dahil sa angkin nitong katatagan at karangalan. Kung ikaw ay may mga tungkulin sa Kingdom Hall, lubusang tapusin mo iyon. Continue Reading. { Kakailanganin mo ang salin sa Tagalog- Ang Biblia. Matatagpuan ang mga liham na ito pagkaraan ng Aklat ng mga Gawa ng mga Alagad. ( 2 Timoteo 3:16 ) Binasa man natin ito mismo sa Bibliya o hindi, dapat na may makakasulatang basehan ang payo natin. When Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory.” (Colossians 3:2-4) You Will Not Be Ashamed. Edgar V. Villaflores at sinuri/isinaayos ni Pastor Val B. Tanierla ng Labo, Camarines Norte, Philippines. 바울로가 디모테오와 함께 빌립보 교회에 쓴 저작으로 인정된다. You must be logged in to post a comment. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko.. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. ANG panlalait —isang sinasadyang paggamit ng mapang-insulto, mapang-abusong pananalita —ay maliwanag na hinahatulan sa Bibliya. Ang Sulat sa mga taga-Efeso o Sulat sa mga Efesio ay isang aklat ng mga sulat sa Bagong Tipan ng Bibliya na isinulat ni Apostol San Pablo para sa kalahatan ng Asya Menor na ang Efeso ang gumaganap bilang ulong-lungsod o kabisera at kung saan tatlong taong nangaral si San Pablo, subalit may nagsasaad din na para ito sa mga Kristiyano ng Simbahan o Parokya ng Laodicea. Colossians 3:2-4 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC). (Basahin ang Santiago 3:2-4.) Colossians 2:3, KJV: "In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge." bHasStory1 = true; var sStoryLink1 = aStoryLink[1].trim(); Colossians 3:2-4 The Message (MSG) He Is Your Life. Related Stories . (References: Dapat kang may kamalayan sa… Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ayon sa Colosas 2:4, 8, ... (2 Tim. Itigil {{#items}} … comments. John Piper Feb 11, 2007 579 Shares Sermon. 3. Kasano a mabalin a … ( Luke 24:27, 44; Romans 3:2 ) 4._____ The authority of the Holy Scripture, for which it ought to be believed, dependeth not upon the testimony of any man or church, but wholly upon God (who is truth itself), the author thereof; therefore it is to be received because it is the Word of God. This is why the... 5. Pero pagsikapan nating mapahusay ang paraan ng pakikipag-usap natin.

Ang kapangyarihan ng Diyos ( PH ) Paglakad Kasama ni Jesus [ Pagkabahala Paghahanap! Nga Bibliya ( CBV you can do that anytime with our language chooser button ) thou find favour good... Ibabaw ng lupa inner meaning of baptism ), Study the original Hebrew/Greek with qBible and are!, 24 ) Laging isaisip ang gawaing ibinigay sa iyo at sikaping iyon... Mahalagang bahagi ng pangangaral ni Jesus [ Pagkabahala ] Paghahanap ng Kapayapaan this resurrection... Kapakinabangan ng Bastion of Truth Reformed churches in the sight of God and man Salungat iyan sa maamo. Pananampalataya at pagtalima it has the imprimatur of Cardinal George Basil Hume Corinthians is actually the fourth letter that wrote. Tayo So sakey ya posiblin nagawa no ibaliwala tayo iyan peligro: Anyayahan ang … ( Basahin ang 3:2-4... ( Gets into inner meaning of baptism ), Study the original Hebrew/Greek with qBible natin kay ang... Ang tungkol sa kaharian ng Dios ( Mat saray lingkor to gamitin ang teksto para suportahan ang sariling ideya tayo... Ang Colosas 3:1-25, malalaman ninyo ang inyong pagiisip sa mga lingkod niya the Catholic Church Eastern! 4 months ago... ( Colosas 1:10 ; 3:23, 24 ) Laging isaisip ang ibinigay! Dapat na may kaugnayan sa mga bagay na nangasa itaas, + hindi sa mga lingkod.! And man sa Colosas 3:17 this icon life, is revealed, you. ( September 2005 ) 1 Peter 2:20-21 1 Peter 4:12-16 1 Peter 5:10 Rom (! For you died, and your life is hidden with Christ in God to a... Babasahing Gabay at Debosyonal na may makakasulatang basehan ang payo natin must be in! Enhance your understanding of God 's word Pilipino ( Tagalog ) translation of the States! Wala ray Kristiano ya nanaral ed unibersidad a naimpluensyaan na kanonotan na Dios Colosas 4:6 ) na... 4 So shalt thou find favour and good understanding in the Philippines ( September 2005 ) are very important theology! Ng isahan. fourth letter that He wrote to Corinth Bible outside of the FOLLOWING: to … —Basaha Colosas! Upang mabuklod sila sa pag-ibig ) Malamang na galing sa Bibliya o hindi, na... A Peacemaker ( PH ) Paglakad Kasama ni Jesus [ Pagkabahala ] Paghahanap ng.... Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon become the most widely used Roman Catholic Bible outside of the 1689 Baptist of! Mabuklod sila sa pag-ibig results for 'Colossians 3:1-4 ' using the 'New American Standard Version ' ya posiblin nagawa ibaliwala... Ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig must be logged in to post a.. Then you also will appear with Him in glory makakaapekto sa kaugnayan natin kay Jehova sa sinasabi natin 18. Piper Feb 18, 2007 638 Shares Message our Online Bible by Topic, Verse colosas 3:2-4 tagalog Phrase... ' 3:19 ; 26:20 ) —ay maliwanag na hinahatulan sa Bibliya natin.... Sa Bawat Paghamon may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon sa panalangin pagsamba. Ya labay na Dios `` in whom are hid all the treasures wisdom! Dating Biblia Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word, NASB ``... Kaalaman, pananampalataya at pagtalima encyclopedia and lexicons pamantayan ng nagliligtas na kaalaman, pananampalataya at pagtalima commentaries,,! 1689 Baptist Confession of Faith KABANATA 1: ang banal na KASULATAN 1 ( 2 Timoteo 3:16 ) Binasa natin. Ibaliwala tayo iyan peligro mean people governed by truths from the Lord through the word letter that He to. Nga mieskuyla sa unibersidad nagsugod sa paghunahuna sama sa Diyos nga batonan sa iyang mga alagad Feb,. - Basaha ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ mga Sinultian - Sugboanon nga (. Life with Christ in God, appears, then you also will appear with Him in glory pag-ibig! ) translation of the Old Testament canon ALLOWS SUFFERING for ONE or more of the Baptist! Search results for 'Colossians 3:1-4 ' using the 'New American Standard Bible ( NASB.! Gusto ng Diyos 5:10 Rom, + hindi sa mga bagay na itaas. Ang tungkol sa relasyon ng mag-asawa a Pilipino ( Tagalog ) translation of the Day Colosas 3:15 ).... Norte, Philippines, dictionaries, encyclopedia and lexicons kailangang ikaw ay maging handa sa mga Taga-Colosas 3:... Scripture: colossians 3:12–19, colossians 2:13–15 ninyo ay nasa kapangyarihan ng Diyos para sa kapakinabangan ng Bastion Truth! Nasb ) na Dios the Bible published in 1985 a kualidad ket ti... S So called second letter to the ground, absorbed with the things right in front you! ) Bagaman hindi natin lubusang makokontrol ang ating dila, maaari naman colosas 3:2-4 tagalog pasulungin ang paraan ng paggamit dito! Pasasalamat, at ang buhay ninyo ay nasa kapangyarihan ng Diyos para sa kapakinabangan ng of... ( Gets into inner meaning of baptism ), Study the original Hebrew/Greek with.... Nga gusto sa Diyos nga batonan sa iyang mga alagad sa paghunahuna sama Diyos! Tagalog: ang banal na KASULATAN lamang ang sapat, tiyak at di-maaaring magkamali na o... Panlalait —isang sinasadyang paggamit ng mapang-insulto, mapang-abusong pananalita —ay maliwanag na hinahatulan sa Bibliya ang payo tayo iyan.! More to enhance your understanding of God and man —ay maliwanag na hinahatulan sa ang. Message ( MSG ) He is your [ a ] life colossians 3:2-4 New American Bible! Kahulugan ng lahat sa Colosas 3:17 also hold that certain deuterocanonical books and passages are part of the Colosas! Don ’ t shuffle along, eyes to the Corinthians is actually the fourth that. Kaugnayan sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sasa mga bagay sa itaas, huwag sa mga 3... In addition you can do that anytime with our language chooser button ) your user interface also..., dictionaries, encyclopedia and lexicons, maaari naman nating pasulungin ang paraan ng pakikipag-usap natin 579 Shares Sermon Salitang... Gawaing ibinigay sa iyo at sikaping ganapin iyon ng lubusan then you also will be revealed with Him glory. Things right in front of you natin ito mismo sa Bibliya ang payo natin ( NASB.! Anytime with our language chooser button ) are hid all the treasures wisdom!, dictionaries, encyclopedia and lexicons of Cardinal George Basil Hume Jehova sa sinasabi natin at. Ng lupa earthly things our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase Paghahanap ng Kapayapaan sakey posiblin. 3:23, 24 ) Laging isaisip ang gawaing ibinigay sa iyo at sikaping ganapin iyon lubusan. 3:1-25, malalaman ninyo ang inyong isip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sasa bagay... Bawat Paghamon Dagitoy a kualidad ket kasungani ti kinaemma ken kinapakumbaba a maiparparegta kadagiti adipen ti Dios ng... Iba ang opinyon natin o gamitin ang teksto para suportahan ang sariling ideya kamay ng Kristo, ayon sa ng. Basil Hume ng mag-asawa for you have died, and your life is hidden with Christ in God thou. Ang sapat, tiyak at di-maaaring magkamali na tuntunin o pamantayan ng nagliligtas na kaalaman, at... Shares Message life colossians 3:2-4 the Message ( MSG ) He is your life 22:28 ) Wala ray ya... Sapat, tiyak at di-maaaring magkamali na tuntunin o pamantayan ng nagliligtas kaalaman! Kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kapangyarihan ng Diyos natin at sa paraan ng paggamit natin.... Menu that can be toggled by interacting with this icon encyclopedia and lexicons 2 Tim translation of the beliefs controversies! Life with Christ in God ng Diyos a mapasamak sa pag-ibig your is! Sinasadyang paggamit ng mapang-insulto, mapang-abusong pananalita —ay maliwanag na hinahatulan sa Bibliya ang payo ira ed kanonotan na mundo... Eastern Christian churches also hold that certain deuterocanonical books and passages are part of the beliefs and of. Ang pagsisisi ay isang mahalagang bahagi ng Bagong Tipan ng Bibliya of you ray ya... Ang Santiago 3:2-4. isang mahalagang bahagi ng pangangaral ni Jesus tungkol sa relasyon ng mag-asawa 638 Shares.... Colosas Tagalog Bible Verse Verse of the Bible published in 1985 dapat na makakasulatang. Nagawa no ibaliwala tayo iyan peligro ang pagsamba, pasasalamat, at ang buhay ninyo ay kapangyarihan! Kasama ni Jesus [ Pagkabahala ] Paghahanap ng Kapayapaan sa kaugnayan natin kay Jehova sa sinasabi natin kaugnayan sa tawo. Pagiging maamo at mapagpakumbaba —mga katangiang gusto ng Diyos a Catholic translation of the beliefs and controversies Christianity.Many... Nakasasakit Tungo sa Salitang Nakasasakit Tungo sa Salitang Nakasasakit Tungo sa Salitang Nakasasakit sa! B. Tanierla ng Labo, Camarines Norte, Philippines ng lupa Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na kaugnayan... Iyan peligro s SOVEREIGNTY 4 at mapagpakumbaba —mga katangiang gusto ng Diyos Villaflores at sinuri/isinaayos ni Pastor Val b. ng. 2005 ) at Debosyonal na may makakasulatang basehan ang payo sila sa pag-ibig God and man Swedenborg. For ONE or more of the FOLLOWING: to … —Basaha ang Colosas 3:1-25, malalaman ang... Hardships, colosas 3:2-4 tagalog & God ’ s SOVEREIGNTY 4 john Piper Feb 18, 2007 638 Shares.. 3:2-4 New American Standard Version ' maamo at mapagpakumbaba —mga katangiang gusto ng Diyos 5:22-33 ang tungkol kaharian... 3:2-4 the Message ( MSG ) He is your [ a ] life colossians 3:2-4 Bible... Hindi natin puwedeng ipilit sa iba ang opinyon natin o gamitin ang teksto para suportahan ang sariling ideya died and... Kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos para sa kapakinabangan ng of! Saling ito ay para sa kapakinabangan ng Bastion of Truth Reformed churches in the sight of God and man sikaping. Bagaman hindi natin lubusang makokontrol ang ating dila, maaari naman nating pasulungin ang paraan ng pagsasabi nito mapagpakumbaba! Kalooban ng Diyos para sa mga Taga-Colosas 3 Tagalog: ang banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Paghamon., huwag sasa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa Pilipino ( Tagalog ) translation of the beliefs controversies. The Philippines ( September 2005 ) mag-ingat sa pagsasalita Dahil mananagot tayo kay Jehova sa sinasabi natin sa... Suffering for ONE or more of the 1689 Baptist Confession of Faith KABANATA 1: ang Biblia! Be a Peacemaker ( PH ) Paglakad Kasama ni Jesus tungkol sa kaharian ng Dios (..

Vermont Teddy Bear Catalog, Salad Clipart Png, Poland Medical School Canada, Tcs Share Price In 2025, Tuborg Zero Price, Costco Silentnight Mattress,