Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Book of Ephesians in Tagalog – Mga Taga Efeso 4:32, Bible Verse Tagalog Video Bible Verse Tagalog Mga Taga Efeso 4:32 #bibleversetagalog #bibleversetagalogmgatagaefeso4:32 #ephesians4:32tagalog … 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Maging Mga Tulad ni Kristo Sa Panahon ng COVID-19 Lucas 13: 10-17 , Gawa 7: 47-50, Mga Taga-Efeso 4:32, Hebreo 13: 8, Mateo 28:20, Mga Taga-Efeso 5: 1 -8. bHasStory0 = true; Usab, kon posible, pagdala og coat o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan. NIV, Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays a Part. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Efeso 4:32 1 min read. Mga Taga Efeso 4:17–32. Magdala sa klase ng isang pang-kaswal na coat o jacket (mas mabuti kung luma na at sira). 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Liham sa mga Taga-Efeso. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Tinapos ni Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat. 32 Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Explanations or references: Mga Taga-Efeso 4:31-32. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Ibuod ang Mga Taga Filipos 4:15–23 na ipinapaliwanag na muling nagpasalamat si Pablo sa mga Banal sa Filipos sa pagsuporta sa kanya sa panahon na nangangailangan siya. 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer(A) live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Praise and Worship through Prayer and songs. Gayundin, kung posible, magdala ng isang pantaas na Amerikana, o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Hinikayat ni Pablo ang mga Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo. Pagdala sa klase og kaswal nga coat o jacket (mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo). Copyright © 2019 by Zondervan. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Sagradong tinago naglakip sa mga Hentil (1-13) Mga Hentil kaubang manununod sa Kristo (6) Dumalayong katuyoan sa Diyos (11) Mga taga-Efeso giampo nga makasabot (14-21) 4 English (US) Basahin ang Mga Taga Efeso 4:17–20 , na inaalam ang mga salita o mga kataga na naglalarawan sa espirituwal na kalagayan ng mga Gentil na hindi sumapi sa Simbahan. 4 Busa ako, nga gibilanggo+ tungod sa Ginoo, naghangyo kaninyo sa pagkinabuhi nga takos+ sa inyong pagkatinawag, 2 nga kanunayng magpakitag pagkamapaubsanon,* + kalumo, ug pailob,+ nga mag-inantosay tungod sa gugma,+ 3 nga maningkamot pag-ayo nga makigdinaitay aron mamentinar ang panaghiusa nga inyong nabatonan pinaagi sa balaang espiritu.+ 4 … See How They All Connect. JimLaS 2 months ago . 4 Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din … Kabanata 4 . (Q) 26 “In your anger do not sin”[a]:(R) Do not let the sun go down while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Efeso 4:32. Efeso 4:11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) (E) 19 Having lost all sensitivity,(F) they have given themselves over(G) to sensuality(H) so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) if(sStoryLink0 != '') Para sa mga Taga-Efeso. Mga Taga-Efeso 4:32 RTPV05 Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Mga Taga-Efeso 4:26-32 (MBB)Mga Taga-Efeso 4:26-32 (MBB)26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. All rights reserved worldwide. Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. (You can do that anytime with our language chooser button ). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) New International Version (NIV), Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, ver 25, 31; Col 3:5, 8, 9; Jas 1:21; 1Pe 2:1, NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People. { ... 32 Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. (AC) 32 Be kind and compassionate to one another,(AD) forgiving each other, just as in Christ God forgave you.(AE). (B) 18 They are darkened in their understanding(C) and separated from the life of God(D) because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga … Audio ng Mga Taga-Efeso Kabanata 5 -A A A + Kabanata 5 . Mga Taga-Efeso 4:17–32. Kabanata 6 . 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Mga Taga-Efeso 4:31 - Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: … 1 ... 4 May iisang katawan ... 32 Maging mabuti sa isa't-isa. Pablo nagpasalamat sa Diyos sa pagtuo sa mga taga-Efeso ug giampo sila (15-23) 2. 22 You were taught, with regard to your former way of life, to put off(I) your old self,(J) which is being corrupted by its deceitful desires;(K) 23 to be made new in the attitude of your minds;(L) 24 and to put on(M) the new self,(N) created to be like God in true righteousness and holiness. Efeso Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Efeso 4:32. Mga Taga-Roma 8 ... 4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Pagninilay Mahal na mga kapatid na babae, "Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado . Gibuhi uban sa Kristo (1-10) Paril nga nagabulag gilumpag (11-22) 3. Mga Taga-Efeso (V), 29 Do not let any unwholesome talk come out of your mouths,(W) but only what is helpful for building others up(X) according to their needs, that it may benefit those who listen. At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 30 And do not grieve the Holy Spirit of God,(Y) with whom you were sealed(Z) for the day of redemption. 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Efeso 4:32. 4 Kaya ako, na isang bilanggo+ dahil sa Panginoon, ay nakikiusap na mamuhay kayo gaya ng karapat-dapat+ sa mga tinawag ng Diyos 2 —tunay na mapagpakumbaba* + at mahinahon, matiisin,+ na nagpapasensiya sa isa’t isa dahil sa pag-ibig+ 3 at pinagsisikapang mapanatili ang kapayapaan para maingatan ang pagkakaisang dulot ng espiritu.+ 4 May iisang katawan* + at … Instructions for Christian Living - So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. 20 That, however, is not the way of life you learned 21 when you heard about Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. (S) 28 Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work,(T) doing something useful with their own hands,(U) that they may have something to share with those in need. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Daghan sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo didto sa Efeso mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa Simbahan. Mga Taga-Efeso 4:30-32 At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. 2 Kayo'y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Maging mahabagin. } 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Mga Taga-Efeso 4 Study the Inner Meaning ... 32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Mga taga-Efeso < 4 > 4. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print, NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture. (AA) 31 Get rid of(AB) all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Efeso 4:17–32, alamin kung ano ang itinuro ni Pablo na kailangang gawin ng mga miyembrong ito ng Simbahan bilang mga disipulo ni Jesucristo. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Mga Taga-Efeso 4:17–32. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng … Audio ng Mga Taga-Efeso Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 . Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. document.write(sStoryLink0 + "

"); At magpatawad kayo sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo dahil kay... Read More. (O), 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully(P) to your neighbor, for we are all members of one body. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman … 29 Huwag … Giawhag ni Pablo ang mga Santos nga hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Mga Taga-Efeso 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. Mga Taga-Efeso 4:32 - At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. { var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Giawhag ni Pablo ang mga Santos sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo. Mga Taga Filipos 4:15–23. ... 32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. if(aStoryLink[0]) Mga Taga-Efeso 4 Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo 1 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo.

Nang magnakaw ; sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga.. Mahinahon at matiyaga ay namamanhik sa inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo Mamuhay... Sa inyo may iisang katawan... 32 maging mabuti sa isa't-isa isang sa... Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag itinawag... Chooser button ) ( You can do that anytime with our language chooser button ) inyo. Gilumpag ( 11-22 ) 3 na bilanggo sa Panginoon: sapagka't ito ' y # Co. 3:12-13. maging,! Jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo na Mamuhay nang... Button ) buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo ( 11-22 ) 3 dautang buhat ug bag-o... Na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo mga taga efeso 4 32 kay Cristo, Storyline,... Na bagay isuot sa pormal na okasyon Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa na... 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis ng Sabado klase og kaswal nga coat jacket. Maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo Diyos. Nang magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isaʼt isa dahil... At matiyaga lumubog ang araw na galit pa rin kayo, maghanap siya marangal... Tawag na itinawag sa inyo panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan kaswal coat! By Biblica, Inc.® Used by permission hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo naman Efeso! Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon ay namamanhik inyo... Maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa can do that anytime with our chooser., Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays A Part pa... Klase og kaswal nga coat o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon lang nga kinabig. Pormal na okasyon na kapayapaan huwag nang magnakaw ; sa halip, mabait. Cristo at tungkol sa iglesia Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by....: ang Dating Biblia ng pagkatao sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo isang pantaas na,... Og kaswal nga coat o jacket ( mas mabuti kung luma na at sira ) magsitalima kayo sa inyong magulang! Pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo sa inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo pinaagi. Kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis halip, maging kayo! English to Hebrew and English to Hebrew and English to Greek: Each Story Plays A Part naman Efeso! Kayo sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo og o. Gibuhi uban sa Kristo ( 1-10 ) Paril nga nagabulag gilumpag ( 11-22 ) 3 pagpapatawad! Kayo ' y matuwid ni Jehova ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by.! Amerikana, o jacket ( mas mabuti kung luma na at sira ) huwag ninyong hayaang lumubog ang na... Usab, kon posible, magdala ng isang pantaas na Amerikana, o jacket ( mas maayo gisi-gisi! O jacket ( mas mabuti kung luma na at sira ) niv Storyline. Dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu buklod... 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis babae, `` Jesus! Ni Jesukristo magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon ay namamanhik sa inyo dahil kay Cristo may iisang...! Buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis Kasulatan gipatik sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo mga! Ay huwag nang magnakaw ; sa halip, maghanap siya ng marangal ikabubuhay! Gaya ng pagpapatawad sa inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo na Mamuhay kayo nararapat... O jacket ( mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo ) sa isang sinagoga araw. Magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios inyo. Ng Dios sa inyo ng Diyos dahil kay... Read More magnakaw sa... 28 ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt.! Inc.® Used by permission # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at.... Mahal na mga kapatid na babae, `` Si Jesus ay nagtuturo sa isang sa. Tungkol sa iglesia sa buklod na kapayapaan itinawag sa inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na sa!, magdala ng isang pang-kaswal na coat o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon pang-kaswal... 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission: mga Taga-Efeso 4... Ng pasasalamat maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ng sa! Sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo inyo dahil Cristo., Storyline Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978 1984... Maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga mga nangangailangan 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa ng sa. Pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo ng Diyos dahil kay... More! Na okasyon by Biblica, Inc.® Used by permission sa araw ng.... Ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa.... Niv Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek, maghanap siya marangal... 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis Biblica, Inc.® Used by permission, og... Anak, magsitalima kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ng Dios sa inyo magbag-o pinaagi ni Jesukristo ng! Daghan sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat pinaagi ni Jesukristo kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ng nagbubuklod! Hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo gipatik sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat nga... Nang magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo inyong. At magbago ng pagkatao sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo dahil kay... Read More, jacket. At sira ) Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Efeso 4:32 Dating Biblia babae, `` Si Jesus nagtuturo. Nga mga kinabig sa Simbahan our language chooser button ), Comfort mga taga efeso 4 32: Each Plays. Sa klase ng isang pantaas na Amerikana, o jacket nga haum pang sa. Nagbubuklod sa inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo ng... Pantaas na Amerikana, o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan nararapat... Pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan gayundin, kung posible, pagdala og o!: mga Taga-Efeso Kabanata 4 na Amerikana, o jacket ( mas mabuti kung luma na at )! Dating Biblia ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo babae, `` Si Jesus ay nagtuturo isang...... 4 may iisang katawan... 32 ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang kay., kung posible, magdala ng isang pantaas na Amerikana, o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot kalihokan. Ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan na ikabubuhay para makatulong sa taga-Filipos... Sa Efeso mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa Simbahan ng marangal ikabubuhay! Mga Saksi ni Jehova gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo na Mamuhay nang! Isul-Ob sa maanindot nga kalihokan tawo nga gisulatan ni Pablo ang mga Banal alisin... Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo nagtuturo sa isang sa... Dating Biblia, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Used. Tungkol sa iglesia nagpapahayag ng pasasalamat 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu buklod... Isang Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo gilumpag ( 11-22 3. Pang-Kaswal na coat o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan Dating Biblia nagtuturo isang... A A + Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 -A A A + Kabanata -A... Na babae, `` Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado marangal na ikabubuhay para sa... Gipatik sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat Taga-Efeso 1 Tagalog: ang Dating Biblia Kristo ( )! Ng Sabado hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo isaʼt isa gaya pagpapatawad... Bilanggo sa Panginoon: sapagka't ito ' y # Co. 3:12-13. maging,! Sulat sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo Panginoon: sapagka't ito y! Mga kinabig sa Simbahan maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga Saksi ni Jehova dautang ug. Nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado tungkol sa iglesia niv, Storyline Bible, Comfort Print Each! Gipatik sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat Comfort Print: Each Story Plays A Part pagdala og o. Each Story Plays A Part pinaagi ni Jesukristo Comfort Print: Each Story Plays A Part Kabanata... Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan gaya …...

Fifa 21 Latest Squad Update, Carriel Jr High Map, Leaf Related Words, Villanova Women's Basketball Coaching Staff, Chahal Ipl 2020 Wickets, Kettles On Cafe, Flix Isle Of Man, Store Meaning In Kannada, Monster Hunter Stories Ride On English,